Gebruiksvoorwaarden

1.          Algemeen

Deze gebruiksvoorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden”) beschrijven de voorwaarden waaronder gebruik kan worden gemaakt van de Apeldoorn Stories applicatie (hierna: “de app”). De app is eigendom van Apeldoorn Stories, gevestigd te Apeldoorn.

2.          Toepasselijkheid en wijzigingen

2.1.      Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de app door u. Wij hebben het recht deze Gebruiksvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. U wordt tijdig geïnformeerd over de gewijzigde voorwaarden via een update, een bericht van de app of een e-mailbericht.

2.2.      Wij hebben te allen tijde het recht om de app aan te passen, gegevens te wijzigen of te verwijderen, het gebruik van de app te beperken of de toegang tot de app geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend te ontzeggen. Wij zullen u hierover tijdig en op een passende wijze informeren.

3.           Gebruik van de App

3.1.      U bent verantwoordelijk voor correct en zorgvuldig gebruik van de App. U dient zich te onthouden van ongeoorloofd of onzorgvuldig gebruik van de App. In het bijzonder dient u:

·            de app niet te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wet- of regelgeving, goede zeden, de openbare orde of rechten van derden. In geen geval is het toegestaan gegevens, documenten of bestanden aan de app toe te voegen die een illegale of aanstootgevende (waaronder seksistische, pornografische, racistische of discriminerende) inhoud hebben of (anderszins) inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van derden.

·            niet op een zodanige wijze gebruik te maken van de app dat de (juiste) werking daarvan wordt verhinderd, inbreuk wordt gemaakt op de beveiliging of schade wordt toegebracht aan ons, de app of derden.

·            geen virussen via de app te verspreiden, dan wel op andere manieren apparaten of systemen te verstoren, van ons of andere gebruikers van de app.

·            onze goede naam en reputatie te allen tijde in acht nemen en er voor zorg te dragen dat het gebruik van de app op generlei wijze schade toebrengt aan onze rechten en/of onze reputatie.

·            al onze aanwijzingen en voorschriften voor het gebruik van de app op te volgen.

3.2.      Indien u in strijd handelt met deze Gebruiksvoorwaarden, hebben wij het recht alle maatregelen te treffen die wij nodig achten, zoals het opschorten of beëindigen van de toegang tot de app of het verhalen op u van eventuele schade of kosten.

3.3.      U mag derden geen toegang verlenen tot de app, de app niet aan derden ter beschikking stellen, verkopen, verhuren, de-compileren, onderwerpen aan reverse engineering of aanpassen zonder onze voorafgaande toestemming. Evenmin mag u technische voorzieningen die bedoeld zijn om de app te beschermen (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.

4.          Intellectuele eigendomsrechten

4.1.      Alle intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten op de app, waaronder de onderliggende software, teksten, afbeeldingen, video- en geluidsfragmenten, berusten uitsluitend en exclusief bij ons, dan wel bij onze licentiegevers. De eigendom van gegevens die door u worden toegevoegd aan de app, blijven uw eigendom.

4.2.      Wij verlenen aan u een niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare en niet- overdraagbare licentie voor het gebruik van de app binnen het kader van de door ons geformuleerde doelstellingen. Het is niet toegestaan om de app te gebruiken voor andere doeleinden.

5.           Aansprakelijkheid

5.1.      De App is met de grootste zorg samengesteld. Wij kunnen echter niet garanderen dat de app altijd zonder onderbreking, fouten, virussen, malware of gebreken beschikbaar zal zijn of zal werken en dat de verschafte informatie volledig, juist of up-to-date is. Wij houden ons het recht voor de app (onaangekondigd) tijdelijk of permanent te staken, zonder dat u daar enige rechten aan kan ontlenen.

5.2.      Wij zijn niet aansprakelijk voor schade of letsel welke voortvloeit uit het gebruik van de app, tenzij de schade of letsel het gevolg is van opzet of grove schuld aan onze zijde. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, zoals gederfde omzet of inkomsten. U vrijwaart ons voor alle mogelijke aanspraken van derden als gevolg van het gebruik van de app.

6.          Privacy Statement

Zie onze pagina over het privacybeleid.

7.           Onze app maakt gebruik van de navolgende cookies functionaliteit:

Google Analytics: op deze App worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst Max.nl Bv gebruikt deze dienst om rapportages te krijgen over de wijze waarop van de App gebruikt wordt gemaakt en de kwaliteit en effectiviteit te meten. Wij maken gebruik van Google Analytics op de wijze die door de Autoriteit Persoonsgegevens is voorgeschreven om te kunnen vallen onder de uitzondering in de cookiewet, waardoor wij geen voorafgaande toestemming van u nodig hebben voor gebruik van Google Analytics.

8.          Rechtskeuze en rechtsforum

Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen met betrekking tot de App of deze Gebruiksvoorwaarden zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de plaats waar wij zijn gevestigd, tenzij dwingend recht een andere bevoegde rechter voorschrijft.